Skip to main content

Klauzula Informacyjna RODO – Willa Złota Róża Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Willa Złota Róża Sp. z o.o. w Sarbinowie, ul. Wczasowa 12 76-034 Sarbinowo.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  1. a) w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę hotelową,
  2. b) w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich  oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

4) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

  1. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  4. d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  5. e) do przenoszenia danych,
  6. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.